Nhà
×

Vanessa
Vanessa
ADD
Compare

Vanessa Sự kiện

Add ⊕
1 sự kiện
1.1 gốc
1.1.1 ngày sinh
1.1.2 người sáng tạo
Fabian nicieza, Rob liefeld
1.1.3 vũ trụ
Trái đất-616
1.1.4 nhà phát hành
Marvel comics
1.2 Sự xuất hiện đầu tiên
1.2.1 trong truyện tranh
đột biến mới # 98 (Tháng Hai, 1991)
1.2.2 xuất hiện truyện tranh
Wolverine Sự ki..
252 vấn đề
Rank: 100 (Overall)
Chick Sự kiện
1.3 đặc điểm
1.3.1 Chiều cao
Galactus Sự kiện
6,00 ft
Rank: 48 (Overall)
Antman Sự kiện
1.3.2 màu tóc
trắng
1.3.3 cân nặng
Supreme Intelli..
148 lbs
Rank: 100 (Overall)
Lockjaw Sự kiện
1.3.4 màu mắt
đỏ
1.4 Hồ sơ
1.4.1 cuộc đua
Mutant
1.4.2 quyền công dân
Người Mỹ
1.4.3 tình trạng hôn nhân
Độc thân
1.4.4 nghề
Không có sẵn
1.4.5 Căn cứ
Không có sẵn
1.4.6 người thân
Không có sẵn
Let Others Know
×