Nhà
×

Abe Jenkins
Abe Jenkins

Baron Helmut Zemo
Baron Helmut ZemoADD
Compare
X
Abe Jenkins
X
Baron Helmut Zemo

Abe Jenkins vs Baron Helmut Zemo Kẻ thù

1 kẻ thù
1.1 kẻ thù của
1.1.1 kẻ thù
1.2 yếu đuối
1.2.1 yếu tố
không xác định
không xác định
1.2.2 yếu y tế
không xác định
không xác định
1.3 và những người bạn
1.3.1 bạn bè
1.3.2 sidekick
1.3.3 Đội
Không có sẵn
Không có sẵn
Let Others Know
×