Nhà
×

Absorbing Man
Absorbing Man

Apollo
ApolloADD
Compare
X
Absorbing Man
X
Apollo

Absorbing Man vs Apollo Kẻ thù

1 kẻ thù
1.1 kẻ thù của
1.1.1 kẻ thù
1.2 yếu đuối
1.2.1 yếu tố
gây nghiện hấp thụ
không xác định
1.2.2 yếu y tế
Hạn chế hấp thụ
không xác định
1.3 và những người bạn
1.3.1 bạn bè
1.3.2 sidekick
1.3.3 Đội
Marvel Knights.
Không có sẵn
Let Others Know
×