Nhà
×

Absorbing Man
Absorbing Man

Black Panther
Black PantherADD
Compare
X
Absorbing Man
X
Black Panther

Absorbing Man vs Black Panther Kẻ thù

1 kẻ thù
1.1 kẻ thù của
1.1.1 kẻ thù
1.2 yếu đuối
1.2.1 yếu tố
gây nghiện hấp thụ
ma thuật, các cuộc tấn công tầm xa
1.2.2 yếu y tế
Hạn chế hấp thụ
Cơ thể con người
1.3 và những người bạn
1.3.1 bạn bè
1.3.2 sidekick
1.3.3 Đội
Marvel Knights.
Không có sẵn
Let Others Know
×